AS MADE

הכנת תוכניות מדידה למצב קיים

פרויקט, הכנת תוכניות מדידה למצב קיים (בתום ביצוע שלד לבית פרטי)- תוכניות AS MADE

במסגרת חילופים בתפקיד מפקח הבניה והליווי ההנדסי לבניין פרטי ברחוב יצחק שדה, נתבקשה חברתנו לבצע סריקת לייזר ברזולוציה גבוהה לשלד שנבנה, ולהכין תוכניות מדידה מדויקות למצב הקיים של השלד-קרי, ביצוע מול תכנון, בכך יוכל מפקח הבנייה והליווי ההנדסי המחליפים, לעמוד ביתר פירוט ודיוק ביחס לתוכניות האדריכליות של המבנה מול הביצוע בפועל בשטח הבניה על ידי קבלן השלד.

תכנון הליך הסריקה בוצע בשטח הן בחלקו ההיקפי והחיצוני של המבנה והן בשלושת מפלסי הבית (ללא הגג), וזאת במטרה לאגד את ענני הנקודות של כל מפלס ומפלס לכדי ענן אחד בודד ומקושר בקישוריות רבה, לקבלת אחוזי דיוק מרביים של ענן הנקודות הסופי.  ענן הנקודות הומר לקובץ עבודה בתוכנת אוטוקאד, אשר ממנו נוצרו תוכניות מדידה למצב הקיים של כל קומה וקומה.   תוכניות האוטוקאד שהוכנו נמסרו למשרד האדריכלים שתכננו את הבית לטובת השוואת המצב הקיים לתכנון המקורי כפי שנמסרו לקבלן השלד בעת בניית השלד. 

חשוב להבהיר שלחברתנו עומד בנוסף לתוכנות הקאד השונות, כלי חזק בדמות תוכנת הרגיסטר של הסורק, בו ניתן לבודד ולבצע חיתוכים מדויקים של אזורים קטנים וחללים שונים בענן הנקודות, במקביל להצבת תוכנית על תוכנית בתוכנת האוטוקאד, ובכך לבצע ניתוח והערכה מדויקים עוד יותר, של השינויים וחוסר הדיוקים (היה וקיימים כאלו) בביצוע העבודה, מול תוכניות המקור של המבנה.

תוכניות מצב קיים- AS MADE הן כלי חיוני וחשוב לבחינה בכל שלבי הביצוע של הבנייה, כלי אשר בא למנוע גרירה של טעויות מצטברות אשר מעצימות את היקף הבעיות עם התקדמות הבנייה ובכך מונעות נזק כלכלי שעלול להיווצר ולגדול, ולבטח להימנע מנזק בטיחותי עתידי.

 

מקרא לתוכניות:

תוכניות מדידה למצב קיים-AS MADE – קווים בצבע אדום.
תוכניות אדריכליות לביצוע – קווים בצבע שחור.